Nieuw burgercommissie lid: Stan Loos!

Stan Loos is geïnstalleerd als burgercommisielid.


Martien de Bruijn

Nieuwe voorzitter voorgesteld

Voormalig wethouder en partij boegbeeld Martien de Bruin heeft besloten zijn werkzaamheden als voorzitter over te dragen aan Bram Thijsse om zich volledig te kunnen toeleggen op zijn nieuwe uitdaging. Wij danken Martien voor zijn jarenlange inzet en wensen Bram veel succes als nieuwe voorzitter!


Cor zwaait af als partijlid

In verband met andere uitdagingen die steeds meer tijd & aandacht opeisen, heeft ons gewaardeerde lid Cor Leijs besloten zijn werkzaamheden voor de partij te staken. Wij danken hem voor zijn inzet!


Yanick Coremans

Nieuw raadslid: Yanick Coremans!

Yanick Coremans is geïnstalleerd als raadslid.


Rucphense Volkspartij grootste partij bij verkiezingen

RUCPHEN - De Rucphense Volkspartij is de grootste partij geworden bij de verkiezingen van 16 maart 2022 met maar liefst 7 zetels. Lijsttrekker Laura Matthijsen-de Jong is enorm trots op iedereen.

De volgende raadsleden zijn gekozen:

  1. Laura Matthijssen-de Jong (758 stemmen)
  2. Marion Brans (402)
  3. Martijn Gijzen (266)
  4. Hans Gordeijns (243)
  5. Johan van den Beemd (170)
  6. Harry Vergouwen (144)
  7. Cor Leijs (131)

 

Foto Corine Roks

Foto: Corine Roks


Aanbieden verkiezingsprogramma Dorpsraad Zegge

Aanbieden verkiezingsprogramma Dorpsraad Zegge

ZEGGE - Op 12 maart 2022 heeft de Dorpsraad Zegge het verkiezingsprogramma van de Rucphense Volkspartij aangeboden gekregen. Marion Brans van de RVP heeft het aan voorzitter Ton Christophersen overhandigd.

Foto: Overhandiging RVP-verkiezingsprogramma

 

Onlangs heeft de Dorpsraad alle standpunten van de politieke partijen opgevraagd. Deze zijn terug te lezen op de site van Dorpsraad Zegge. Hier spreekt de RVP zich onder andere uit tegen de omlegging van de snelweg A58 en doet voorstellen over de aanpak van de verkeersoverlast. Daarnaast geeft de RVP aan welke haast er is om meer woningen aan eigen inwoners aan te kunnen bieden.

De Rucphense Volkspartij heeft 4 inwoners uit De Zeg die meedoen aan de verkiezingen: Edwin Verstraten, Janneke Veraart, Marion Brans en Cor van den Broek. Op welke Zegse kandidaat stemt u?


Foto Copyright Addo Sprangers

Te hard rijden Noorderstraat

Te hard rijden Noorderstraat

Al lang is er in de Noorderstraat en Dorpsstraat in St. Willebrord overlast door hardrijdende automobilisten. Omwonenden hebben structureel last van hardrijders en het niet krijgen van voorrang. Daarnaast loopt het verkeer vaak vast voor de rotonde Vosdonkseweg.

Heidi Vos van de RVP heeft eerder al aandacht gevraagd voor de verkeerssituatie in de Noorderstraat en Dorpsstraat en heeft hierover begin december vragen aan de wethouder gesteld. We willen weten welke maatregelen de gemeente kan nemen om de overlast aan te pakken.  Er wordt slecht voorrang gegeven en er wordt hard gereden. Het is ook voor fietsers erg gevaarlijk.

Wethouder René Lazeroms gaf aan met de omwonenden in gesprek te willen gaan. Tot op heden is dit helaas nog niet gebeurd.

De RVP wil dat de wethouder snel met de omwonenden om de tafel gaat. Daarnaast moet er een oplossing komen. Denk aan snelheidsbeperkende maatregelen.

Foto Copyright Addo Sprangers

Foto: Addo Sprangers

 

Heidi Vos

Heidi Vos, raadslid RVP


Kandidatenlijst RVP 16 maart 2022

Groepsfoto RVP Rucphen 2022

Kandidatenlijst van de Rucphense Volkspartij voor 16 maart 2022

1 Laura Matthijssen Sprundel
2 Martijn Gijzen Rucphen
3 Johan van den Beemd St. Willebrord
4 Harry Vergouwen Sprundel
5 Hans Gordeijns St. Willebrord
6 Heidi Vos St. Willebrord
7 Marion Brans Zegge
8 Wim Pijlman Rucphen
9 Ad van Loon Sprundel
10 Yanick Coremans St. Willebrord
11 Monique Lambregts St. Willebrord
12 Adri Blom St. Willebrord
13 Cees Gijzen Schijf
14 Cor Leijs St. Willebrord
15 Edwin Verstraten Zegge
16 Akyra Matthijssen Sprundel
17 Adry Aerts St. Willebrord
18 Carla Veeke - Jongenelis Schijf
19 Janneke Veraart Zegge
20 Guido Koenen Sprundel
21 Mona Thijsse St. Willebrord
22 Bjorn Brouwers Sprundel
23 Cor van den Broek Zegge
24 Theo van Gils St. Willebrord
25 Cees van den Beemd St. Willebrord
26 Johan Gabriels St. Willebrord
27 Piet van Beers St. Willebrord
28 Koen Vermunt Sprundel
29 Bram Thijsse St. Willebrord
30 Martien de Bruin St. Willebrord

Op welke RVP kandidaat gaat U stemmen op 16 maart ?


Marion Brans

Leefbaarheid in Zegge

Leefbaarheid in Zegge

Wonen

De RVP maakt zich hard voor woningbouw in Zegge en vindt dat er veel te weinig betaalbare (huur) woningen in Zegge zijn. Het mag niet zo zijn dat Zegge aan aantrekkingskracht verliest, door het uitblijven van een krachtige aanpak binnen de woningmarkt.

Mede door de RVP is een eerste stap in de goede richting gezet met de invoering van een huisvestingsverordening. Die maakt het mogelijk dat inwoners van de gemeente Rucphen voorrang krijgen op mensen van buiten de gemeente bij het toewijzen van een huurwoning. Maar de komende jaren zullen er meer stappen gezet moeten worden.

We vinden dat de gemeente een nadrukkelijkere aanjaagfunctie moet vervullen zodat de aanvoer van nieuwe woningbouwprojecten wordt geborgd en lange periodes zonder bouwprojecten worden voorkomen. De vertraging van plan Zegge Oost is een voorbeeld zoals het niet moet gaan. Hier moet juist zo snel mogelijk de schop in de grond.

De RVP  is voor een aantrekkelijk en gevarieerd woningaanbod, zodat een brede afspiegeling van de samenleving hier kan en wil wonen. Dit kan door maximaal in te zetten op het kunnen bouwen van betaalbare huur- en koopwoningen voor starters, ouderen en de middenklasse op de woningmarkt. Onze eigen inwoners (met lokale binding) moeten de eerste gelegenheid tot aankoop of huur hebben. Met name een kleine kern als Zegge verdient bij dit alles extra aandacht!

De RVP wil  invoering van een zelfbewoningsplicht en anti-speculatiebeding, zodat onze toch al schaarse woningvoorraad niet kan worden opgekocht door beleggers of projectontwikkelaars.

De druk op de woningmarkt is erg hoog. Dit betekent dat er naast reguliere woningbouw ook gekeken moet worden naar alternatieve woonvormen (b.v. Tiny Houses en mantelzorgwoningen, levensloopbestendige woningen), zelfbouw, collectief particulier opdrachtgeverschap en huur- en koopwoningen gekoppeld aan zorg.

 

Verkeer

De RVP is de verkeerssituatie een doorn in het oog. Borchwerf zorgt voor steeds meer overlast en veroorzaakt sluipverkeer. De overlast is enorm. Nu is er de dreiging van de omlegging van de A58. Wat de RVP betreft onacceptabel.

De RVP vindt het belangrijk dat er een integraal verkeersplan komt voor Zegge, één plan waarin alle problemen opgenomen worden, zoals :

Een oplossing voor het sluipverkeer in de Lage Zegstraat. En maatregelen om te voorkomen dat, door het waterbedeffect, het sluipverkeer andere binnendoorroutes gaat gebruiken.

De fietsoversteek in de Leemstraat. De RVP heeft na vragen aan het college, de toezegging gekregen dat deze aangepast gaat worden als het aantal verkeersbewegingen daar toeneemt.

Het aantal toenemende verkeersbewegingen. Door de ontwikkeling van o.a. de Campus A58 en andere zogenoemde blokkendozen, zal ook de druk op de rotonde bij het viaduct van Zegge groter worden. Is de rotonde hier wel op ingericht.

De situatie rondom het dorpsplein. Door de huidige inrichting is het onduidelijk wie er voorrang heeft, en wordt er nog steeds te hard gereden.

Over de oproep van de gemeenteraad van Roosendaal om een nieuw onderzoek te starten naar de mogelijkheden om de A58 ter hoogte van Zegge, om Roosendaal heen te leggen, kunnen we duidelijk zijn. Wij zijn tegen de aanleg van een snelweg naast Zegge! De RVP maakt zich grote zorgen over wat dat voor de leefbaarheid van Zegge zou betekenen als dat plan doorgang zou vinden. De overlast zou enorm zijn. De verkeers- en geluidsoverlast zou toenemen en de luchtvervuiling rond Zegge ook.

De verkeersdruk rond Zegge, veroorzaakt door Roosendaal is nu al een probleem. Daarom hebben Marion Brans en Heidi Vos namens de RVP, vragen opgesteld en ingediend bij het college van de Gemeente Rucphen. We roepen het college op om in gesprek te gaan met de gemeenten Roosendaal en Halderberge om hen te wijzen op de onwenselijkheid van een snelweg aan de rand van Zegge. Gemeente Rucphen moet hier een pro actieve houding in nemen om er voor te zorgen dat de problemen van Roosendaal, weer niet verschoven worden naar Zegge.

 

Marion BransHeidi Vos

Marion Brans                                                        Heidi Vos


Jongeren

Jongeren

De jeugd heeft de toekomst. De leefbaarheid van de dorpen moet in stand blijven. Zeker in Schijf en Zegge is dit een zorg. Jongeren die hier willen blijven wonen moeten de kans hebben op een woning. We willen als dit mogelijk is woningen eerst aanbieden aan eigen inwoners én meer bouwen voor starters en senioren. Hierdoor zal de doorstroming op gang komen. Klik hier voor meer over Wonen.

Het is belangrijk dat sport- en culturele verenigingen kunnen blijven bestaan. Dit geldt ook voor winkels. Minder regeltjes vanuit de overheid en meedenken bij initiatieven, bijvoorbeeld als iemand binnen het bestemmingsplan meerdere activiteiten wil aanbieden.

Er moet ruimtes zijn waar jongeren een eigen plek hebben. Daarbij maken we graag gebruik van initiatieven van de jongeren zelf.

De RVP wil dat kinderen en jongeren zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige, gezonde en gelukkige volwassenen. Daarom steunt de RVP het programma Gezonde Generatie. Hierin investeren twintig gezondheidsfondsen in de gezondheid van toekomstige generaties. Concreet betekent dit: zorgen dat de jeugd kan bewegen en sporten.
De RVP is voor een rookvrije generatie. Niemand wil dat jongeren gaan roken en toch gebeurt het. Zien roken doet roken. We gaan het gesprek aan met o.a. sportverenigingen om deze cultuur te veranderen.

De toekomst is ook klimaatverandering. Ook in Rucphen ondervinden we steeds vaker de gevolgen van klimaatverandering. De RVP wil alle mogelijkheden benutten om klimaatverandering tegen te gaan en de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Deze mogelijkheden zijn breed: van ondernemers tot overheid tot particulieren. Inwoners worden gestimuleerd om duurzaamheidsmaatregelen te nemen zoals zonnepanelen. Groene dorpen dragen bij aan het opvangen van  klimaatverandering, het herstel van de biodiversiteit en de bevordering van  de gezondheid van bewoners. De RVP vindt dat het belang van natuur en klimaat in planvorming in een vroeg stadium verplicht meegenomen moet worden. Klik hier voor meer over Natuur en klimaat.

Armoede

In onze gemeente zijn veel onzichtbare schuldenaren. De RVP zet in op armoedebestrijding door preventie en door een integrale aanpak van problemen in het hele gezin. Alle kinderen moeten kunnen meedoen en veilig kunnen opgroeien. Geldproblemen van de ouders horen geen invloed te hebben op hun kansen.

Jeugdhulp is in onze ogen gezinshulp. De problemen in jeugdzorg vinden wij erg zorgelijk. De zorgtaken van de gemeente op het gebied van WMO, Jeugdwet en Participatiewet (Sociaal Domein) kunnen nog véél beter. De RVP wil daar de komende periode werk van maken.

Mensen met een laag inkomen kunnen wat de RVP betreft gratis met de bus met de Arriva Meedoenpas. Als kinderen door geldproblemen van de ouders geen fiets hebben om mee naar school te gaan, wordt Stichting Leergeld ingezet om dit op te lossen.

Met een baan is de kans op armoede kleiner. De RVP wil lokale ondernemers motiveren om meer stageplaatsen aan te bieden.

Download ons verkiezingsprogramma