Meer woningen voor starters en senioren

De RVP is al jaren voorstander van het bouwen van starterswoningen om onze jeugdige starters op de woningmarkt voor onze gemeente te kunnen behouden. Daarnaast is de RVP groot voorstander van het bouwen van passende woningen voor onze senioren.

Starterswoningen zijn voor starters en seniorenwoningen zijn voor senioren. Met lokale binding. Mensen uit onze eigen gemeente behoren door hun lokale binding voorrang te krijgen boven mensen uit een andere Thuisvester gemeente. Zodat er gelijk meer woningen beschikbaar komen voor onze eigen starters en senioren.

De Rucphense Volkspartij is voor een aantrekkelijk en gevarieerd woningaanbod. We willen betaalbare huur- en koopwoningen bouwen voor starters, ouderen en de middenklasse op de woningmarkt waarbij onze eigen inwoners (lokale binding) de eerste gelegenheid tot aankoop of huur hebben. En waarbij ook onze eigen inwoners die zelf een woning willen bouwen niet worden vergeten. Met name onze kernen Schijf en Zegge verdienen bij dit alles extra aandacht.

De RVP vindt dat de gemeente een nadrukkelijkere aanjaagfunctie moet vervullen zodat de aanvoer van nieuwe woningbouwprojecten wordt geborgd en lange periodes zonder bouwprojecten worden voorkomen.

De RVP is voor de invoering van de zelfbewoningsplicht en anti-speculatiebeding, zodat onze toch al schaarse woningvoorraad niet kan worden opgekocht door beleggers of projectontwikkelaars.

De RVP is voor het de inzet van alternatieve woonvormen (b.v. Tiny Houses en mantelzorgwoningen, levensloopbestendige woningen), collectief particulier opdrachtgeverschap en huur- en koopwoningen gekoppeld aan zorg.

Bouwen voor de toekomst

Natuurinclusief bouwen en inrichten moet leidend worden voor alle vergunningen, transacties en aanbestedingen binnen een gemeente. Voor een gezondere leefomgeving, voor betere klimaatbuffers, voor meer biodiversiteit en als goede investering.

Denk bij natuurinclusief bouwen aan het opnemen van speciale neststenen bij nieuwbouw of renovatie, het aanleggen van groene daken, maar ook de inrichting van de openbare ruimte. Inbreidingen moeten gecompenseerd worden met gelijkwaardige groene maatregelen in oppervlakte of kwaliteit, zo mogelijk in het projectgebied of in de directe nabijheid daarvan.

Woningbouw

De RVP vindt dat zowel starters als senioren uit de Gemeente Rucphen altijd de kans moeten krijgen om in hun eigen dorp te blijven wonen. De lokale binding van starters en senioren is in onze dorpen ontzettend belangrijk voor de leefbaarheid van onze inwoners. Juist onze jongeren en onze ouderen moeten gewoon in de buurt kunnen blijven wonen.

De RVP wil daarom zoveel mogelijk woningen bouwen, maar zeker ook huurwoningen beschikbaar houden voor onze eigen inwoners.

De RVP wil bijvoorbeeld eigen inwoners voorrang geven bij nieuwbouwprojecten en bij het toewijzen van huurwoningen. Woningen moeten worden bewoond door de kopers en niet door beleggers worden gekocht die het huis vervolgens duur verhuren.

Lees verder

Groenonderhoud

Afgelopen periode is pijnlijk duidelijk geworden dat het onderhoud van het gemeentelijk groen te wensen over laat. Stoepen, straten en plantsoenen staan er niet goed bij. Er zijn terecht veel klachten van onze inwoners bij de Gemeente binnengekomen. De RVP vindt dat dit niet langer kan. Het groenonderhoud en onkruidbestrijding moet goed worden uitgevoerd. De gemeente moet controleren op de kwaliteit van het onderhoud.

Mensen hechten er in onze gemeente aan dat hun tuintje en erf er netjes bij staat. Mensen mogen dat wat de RVP betreft ook van de gemeente verwachten.

Lees verder

Sport en cultuur

Sport, verenigingsleven en cultuur kleuren én binden de lokale gemeenschap. Het is dus belangrijk voor de saamhorigheid in onze gemeente. De RVP draagt alle culturele activiteiten een warm hart toe. Culturele activiteiten moeten absoluut behouden blijven, juist in deze tijd.

Ieder dorp moet een eigen evenementenplein hebben. De RVP vindt dat Sint Willebrord als grootste kern van onze gemeente een nieuw
eigentijds dorpsplein moet krijgen.

Sport verbroedert en sporten is gezond. De RVP is ooit opgericht in 1962 met als doel het verbeteren van het sportpark van voetbalvereniging Rood-Wit. Sport is daarom al 60 jaar een belangrijk speerpunt in het programma van de RVP.

Lees verder

Veiligheid

De RVP vindt dat in de gemeente Rucphen iedereen, van jong tot oud, zich veilig moet kunnen voelen. Niet alleen binnen de bebouwde kom, maar ook in ons buitengebied. Wat de RVP betreft betekent dat niet alleen dat er voldoende BOA’s en wijkagenten beschikbaar moeten zijn, maar vooral dat ze op die plekken worden ingezet waar het er echt toe doet.
De veiligheid op straat, maar ook bij u thuis, hangt niet alleen af van de inzet van de gemeente of politie. Veiligheid maken we samen. Burgers, gemeente en politie.

Lees verder

Onderwijs

Goed onderwijs is belangrijk om onze jeugd een goede basis mee te geven voor hun verdere leven. Een goed schoolgebouw is nodig om goed onderwijs te kunnen geven.

De RVP wil investeren in de basisscholen in heel de gemeente Rucphen, zodat er goed en eigentijds onderwijs gegeven kan blijven worden aan al onze kinderen in een gezonde leeromgeving. De RVP wil er op inzetten dat de nieuwe basisschool De Heilinde in St. Willebrord zo snel mogelijk wordt gebouwd.

Lees verder

Zorg

De zorgtaken van de gemeente op het gebied van WMO, Jeugdwet en Participatiewet (Sociaal Domein) kunnen nog véél beter. De RVP wil daar de komende periode werk van maken.

Dit kan onder andere door meer aandacht te geven aan het voorkomen van problemen, oftewel preventie. En als er zich problemen voordoen, deze zoveel mogelijk aan de voorkant aanpakken, als ze nog klein en overzichtelijk zijn. Verder kunnen het aantal regeltjes en formulieren worden verminderd door de zorgtaken meer integraal aan te pakken, waardoor er meer tijd en geld overblijft voor de echte zorg.

Lees verder

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief van de RVP en blijf op de hoogte van ontwikkelingen en politiek in de Gemeente Rucphen. Vul hieronder uw e-mailadres in en klik op ‘Houd mij op de hoogte’

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Word lid

Lid worden van de enige lokale politieke partij van de Gemeente Rucphen? Dat kan! Praat en denk mee en draag zo je steentje bij aan de Gemeente.

Lid worden