Leefbaarheid in Zegge

Wonen

De RVP maakt zich hard voor woningbouw in Zegge en vindt dat er veel te weinig betaalbare (huur) woningen in Zegge zijn. Het mag niet zo zijn dat Zegge aan aantrekkingskracht verliest, door het uitblijven van een krachtige aanpak binnen de woningmarkt.

Mede door de RVP is een eerste stap in de goede richting gezet met de invoering van een huisvestingsverordening. Die maakt het mogelijk dat inwoners van de gemeente Rucphen voorrang krijgen op mensen van buiten de gemeente bij het toewijzen van een huurwoning. Maar de komende jaren zullen er meer stappen gezet moeten worden.

We vinden dat de gemeente een nadrukkelijkere aanjaagfunctie moet vervullen zodat de aanvoer van nieuwe woningbouwprojecten wordt geborgd en lange periodes zonder bouwprojecten worden voorkomen. De vertraging van plan Zegge Oost is een voorbeeld zoals het niet moet gaan. Hier moet juist zo snel mogelijk de schop in de grond.

De RVP  is voor een aantrekkelijk en gevarieerd woningaanbod, zodat een brede afspiegeling van de samenleving hier kan en wil wonen. Dit kan door maximaal in te zetten op het kunnen bouwen van betaalbare huur- en koopwoningen voor starters, ouderen en de middenklasse op de woningmarkt. Onze eigen inwoners (met lokale binding) moeten de eerste gelegenheid tot aankoop of huur hebben. Met name een kleine kern als Zegge verdient bij dit alles extra aandacht!

De RVP wil  invoering van een zelfbewoningsplicht en anti-speculatiebeding, zodat onze toch al schaarse woningvoorraad niet kan worden opgekocht door beleggers of projectontwikkelaars.

De druk op de woningmarkt is erg hoog. Dit betekent dat er naast reguliere woningbouw ook gekeken moet worden naar alternatieve woonvormen (b.v. Tiny Houses en mantelzorgwoningen, levensloopbestendige woningen), zelfbouw, collectief particulier opdrachtgeverschap en huur- en koopwoningen gekoppeld aan zorg.

 

Verkeer

De RVP is de verkeerssituatie een doorn in het oog. Borchwerf zorgt voor steeds meer overlast en veroorzaakt sluipverkeer. De overlast is enorm. Nu is er de dreiging van de omlegging van de A58. Wat de RVP betreft onacceptabel.

De RVP vindt het belangrijk dat er een integraal verkeersplan komt voor Zegge, één plan waarin alle problemen opgenomen worden, zoals :

Een oplossing voor het sluipverkeer in de Lage Zegstraat. En maatregelen om te voorkomen dat, door het waterbedeffect, het sluipverkeer andere binnendoorroutes gaat gebruiken.

De fietsoversteek in de Leemstraat. De RVP heeft na vragen aan het college, de toezegging gekregen dat deze aangepast gaat worden als het aantal verkeersbewegingen daar toeneemt.

Het aantal toenemende verkeersbewegingen. Door de ontwikkeling van o.a. de Campus A58 en andere zogenoemde blokkendozen, zal ook de druk op de rotonde bij het viaduct van Zegge groter worden. Is de rotonde hier wel op ingericht.

De situatie rondom het dorpsplein. Door de huidige inrichting is het onduidelijk wie er voorrang heeft, en wordt er nog steeds te hard gereden.

Over de oproep van de gemeenteraad van Roosendaal om een nieuw onderzoek te starten naar de mogelijkheden om de A58 ter hoogte van Zegge, om Roosendaal heen te leggen, kunnen we duidelijk zijn. Wij zijn tegen de aanleg van een snelweg naast Zegge! De RVP maakt zich grote zorgen over wat dat voor de leefbaarheid van Zegge zou betekenen als dat plan doorgang zou vinden. De overlast zou enorm zijn. De verkeers- en geluidsoverlast zou toenemen en de luchtvervuiling rond Zegge ook.

De verkeersdruk rond Zegge, veroorzaakt door Roosendaal is nu al een probleem. Daarom hebben Marion Brans en Heidi Vos namens de RVP, vragen opgesteld en ingediend bij het college van de Gemeente Rucphen. We roepen het college op om in gesprek te gaan met de gemeenten Roosendaal en Halderberge om hen te wijzen op de onwenselijkheid van een snelweg aan de rand van Zegge. Gemeente Rucphen moet hier een pro actieve houding in nemen om er voor te zorgen dat de problemen van Roosendaal, weer niet verschoven worden naar Zegge.

 

Marion BransHeidi Vos

Marion Brans                                                        Heidi Vos