Ondernemen in Rucphen

In de gemeente Rucphen is het goed ondernemen en recreëren. Een sterke economische en toeristische sector zijn belangrijk voor de leefbaarheid in onze gemeente. Zij zorgen ervoor dat de voorzieningen in stand kunnen blijven. De RVP wil dit graag zo houden. Zeker voor de leefbaarheid in de kleinere kernen Zegge en Schijf is dit belangrijk. Dit kan wat ons betreft door als gemeente maximaal in te zetten op samenwerking met bewoners, ondernemers en dorpsraad zodat in gezamenlijkheid de koers voor de toekomst kan worden bepaald.

Daarnaast wil de RVP de leefbaarheid en de economische activiteiten binnen al onze dorpskernen verder verbeteren door de winkel- en basisvoorzieningen zo veel mogelijk te concentreren en te borgen. Dit kan o.a. door er zorg voor te dragen dat buiten de kernen het wijzigen van functies eenvoudiger wordt, bijvoorbeeld van winkel naar wonen, zodat het aantrekkelijker wordt activiteiten te verplaatsen naar de dorpskernen én tevens leegstand wordt voorkomen.

Agrarische sector

De agrarische sector is een belangrijke economische pijler binnen onze gemeente. Daarnaast heeft deze sector grote invloed op natuurbeheer. De RVP vindt dan ook dat de gemeente intensiever dan nu de samenwerking moet zoeken met de agrarische sector en hun belangenbehartigers zoals de ZLTO. De RVP ondersteunt hen door ruimte te willen geven voor duurzaam ondernemen. Activiteiten op de grens van recreatie, kleinschalige detailhandel in relatie tot de agrarische activiteiten en soortgelijke activiteiten kunnen rekenen op steun. De RVP wil daarnaast de omschakeling stimuleren van gangbare naar duurzame landbouwmethoden. Ook wil de RVP de agrarische bedrijven de mogelijkheid geven multifunctioneler te worden.

Toerisme

Rucphen is een groene, landelijke gemeente. Ondernemers moeten meer ruimte krijgen om ontwikkelingen in toerisme mogelijk te maken. Op het gebied van Leisure, sport, overnachtingen, pleisterplaatsen onderweg enz. De gemeente moet hier ondersteunend en stimulerend in zijn en zaken mogelijk maken binnen regels. Als meer ruimte in regels nodig is, moet de gemeenteraad hierin betrokken worden.

De RVP wil dat de gemeente het initiatief in de samenleving legt en actief helpt om deze initiatieven mogelijk te maken. Maar zónder het initiatief over te nemen en op de stoel van ondernemers te gaan zitten. Laten we de initiatieven en de uitvoering leggen waar ze horen, bij de toeristische sector.

 

Download ons verkiezingsprogramma