Meer en betere zorg

De zorgtaken van de gemeente op het gebied van WMO, Jeugdwet en Participatiewet (Sociaal Domein) kunnen nog véél beter. De RVP wil daar de komende periode verder werk van maken. De doorontwikkeling van het Sociale Domein is wat ons betreft nog lang niet afgerond. De financiële situatie binnen het Sociale Domein vraagt continu de aandacht. Daarnaast moeten problemen integraal worden aangepakt en moet er meer ingezet worden op preventie.

De RVP wil investeren in een sterke samenleving b.v. door het inzetten van burgerparticipatie en daarbij te faciliteren waar nodig, de ondersteuning van mantelzorgers. Daarnaast het maximaal inzetten op preventie zodat problemen aan de voorkant worden voorkomen of kunnen worden opgelost op het moment dat ze nog klein zijn. Er zal gekeken moeten worden of er mogelijk meer problemen zijn, zodat deze integraal kunnen worden aangepakt.

De regeldruk moet nog verder naar beneden en het afhandelen van procedures moet sneller, waardoor er meer tijd en geld overblijft voor het bieden van zorg, ondersteuning én maatwerk.

Aandacht voor onze ouderen

De gemeente Rucphen vergrijst en het is daarom van het grootste belang dat wij hierop inspelen. Niet alleen op het gebied van wonen en zorg maar ook op andere onderwerpen. Zo dienen fietspaden en trottoirs op orde te zijn zodat scootmobielen, rolstoelen en rollators ongehinderd gebruikt kunnen worden. Tijdens de winterperiode moet hier voldoende gestrooid worden.

Daarnaast dienen er in alle kerkdorpen sport- en ontspanningsvoorzieningen beschikbaar te zijn voor onze ouderen. Waardering voor alle activiteiten van de KBO en RAS (ouderenbonden) en voor al onze mantelzorgers vinden wij als RVP van groot belang en wij zullen hen blijven stimuleren.

Aandacht voor onze jeugd

De jeugd heeft de toekomst. De RVP wil dat kinderen en jongeren zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige, gezonde en gelukkige volwassenen. Daarom steunt de RVP het programma Gezonde Generatie. Hierin investeren twintig gezondheidsfondsen in de gezondheid van toekomstige generaties.

Concreet betekent dit: zorgen dat de jeugd kan bewegen en sporten.

Er moeten uitdagende (natuur)speeltuinen komen en ruimte waar jongeren een eigen plek hebben. Daarbij maken we gebruik van initiatieven uit de samenleving zelf, zoals bijvoorbeeld “Buite Speule Sprundel”.

De RVP is voor een rookvrije generatie. Niemand wil dat jongeren gaan roken en toch gebeurt het. Zien roken doet roken. We gaan het gesprek aan met o.a. sportverenigingen om deze cultuur te veranderen.

Armoedebestrijding

In onze gemeente zijn veel onzichtbare schuldenaren. De RVP zet in op armoedebestrijding door preventie en door een integrale aanpak van problemen in het hele gezin. Alle kinderen moeten kunnen meedoen en veilig kunnen opgroeien. Geldproblemen van de ouders horen geen invloed te hebben op hun kansen.

Jeugdhulp is gezinshulp. We zoeken naar oplossingen om de aanvraag voor hulp makkelijker en laagdrempeliger te maken.
Mensen met een laag inkomen kunnen wat de RVP betreft gratis met de bus met de Arriva Meedoenpas. Als kinderen door geldproblemen van de ouders geen fiets hebben om mee naar school te gaan, wordt Stichting Leergeld ingezet om dit op te lossen.

Woningbouw

De RVP vindt dat zowel starters als senioren uit de Gemeente Rucphen altijd de kans moeten krijgen om in hun eigen dorp te blijven wonen. De lokale binding van starters en senioren is in onze dorpen ontzettend belangrijk voor de leefbaarheid van onze inwoners. Juist onze jongeren en onze ouderen moeten gewoon in de buurt kunnen blijven wonen.

De RVP wil daarom zoveel mogelijk woningen bouwen, maar zeker ook huurwoningen beschikbaar houden voor onze eigen inwoners.

De RVP wil bijvoorbeeld eigen inwoners voorrang geven bij nieuwbouwprojecten en bij het toewijzen van huurwoningen. Woningen moeten worden bewoond door de kopers en niet door beleggers worden gekocht die het huis vervolgens duur verhuren.

Lees verder

Groenonderhoud

Afgelopen periode is pijnlijk duidelijk geworden dat het onderhoud van het gemeentelijk groen te wensen over laat. Stoepen, straten en plantsoenen staan er niet goed bij. Er zijn terecht veel klachten van onze inwoners bij de Gemeente binnengekomen. De RVP vindt dat dit niet langer kan. Het groenonderhoud en onkruidbestrijding moet goed worden uitgevoerd. De gemeente moet controleren op de kwaliteit van het onderhoud.

Mensen hechten er in onze gemeente aan dat hun tuintje en erf er netjes bij staat. Mensen mogen dat wat de RVP betreft ook van de gemeente verwachten.

Lees verder

Sport en cultuur

Sport, verenigingsleven en cultuur kleuren én binden de lokale gemeenschap. Het is dus belangrijk voor de saamhorigheid in onze gemeente. De RVP draagt alle culturele activiteiten een warm hart toe. Culturele activiteiten moeten absoluut behouden blijven, juist in deze tijd.

Ieder dorp moet een eigen evenementenplein hebben. De RVP vindt dat Sint Willebrord als grootste kern van onze gemeente een nieuw
eigentijds dorpsplein moet krijgen.

Sport verbroedert en sporten is gezond. De RVP is ooit opgericht in 1962 met als doel het verbeteren van het sportpark van voetbalvereniging Rood-Wit. Sport is daarom al 60 jaar een belangrijk speerpunt in het programma van de RVP.

Lees verder

Veiligheid

De RVP vindt dat in de gemeente Rucphen iedereen, van jong tot oud, zich veilig moet kunnen voelen. Niet alleen binnen de bebouwde kom, maar ook in ons buitengebied. Wat de RVP betreft betekent dat niet alleen dat er voldoende BOA’s en wijkagenten beschikbaar moeten zijn, maar vooral dat ze op die plekken worden ingezet waar het er echt toe doet.
De veiligheid op straat, maar ook bij u thuis, hangt niet alleen af van de inzet van de gemeente of politie. Veiligheid maken we samen. Burgers, gemeente en politie.

Lees verder

Onderwijs

Goed onderwijs is belangrijk om onze jeugd een goede basis mee te geven voor hun verdere leven. Een goed schoolgebouw is nodig om goed onderwijs te kunnen geven.

De RVP wil investeren in de basisscholen in heel de gemeente Rucphen, zodat er goed en eigentijds onderwijs gegeven kan blijven worden aan al onze kinderen in een gezonde leeromgeving. De RVP wil er op inzetten dat de nieuwe basisschool De Heilinde in St. Willebrord zo snel mogelijk wordt gebouwd.

Lees verder

Zorg

De zorgtaken van de gemeente op het gebied van WMO, Jeugdwet en Participatiewet (Sociaal Domein) kunnen nog véél beter. De RVP wil daar de komende periode werk van maken.

Dit kan onder andere door meer aandacht te geven aan het voorkomen van problemen, oftewel preventie. En als er zich problemen voordoen, deze zoveel mogelijk aan de voorkant aanpakken, als ze nog klein en overzichtelijk zijn. Verder kunnen het aantal regeltjes en formulieren worden verminderd door de zorgtaken meer integraal aan te pakken, waardoor er meer tijd en geld overblijft voor de echte zorg.

Lees verder

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief van de RVP en blijf op de hoogte van ontwikkelingen en politiek in de Gemeente Rucphen. Vul hieronder uw e-mailadres in en klik op ‘Houd mij op de hoogte’

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Word lid

Lid worden van de enige lokale politieke partij van de Gemeente Rucphen? Dat kan! Praat en denk mee en draag zo je steentje bij aan de Gemeente.

Lid worden