Sport en cultuur

Sport, verenigingsleven en cultuur kleuren én binden de lokale gemeenschap. Het is dus belangrijk voor al onze inwoners. De RVP is blij met het gevarieerde aanbod aan culturele voorzieningen en (sport-) verenigingen, maar is wel van mening dat alles in het werk moet worden gesteld om dit ook te behouden en waar nodig te verbeteren.

Sport

Alle sport is belangrijk. De RVP vindt alle sporten belangrijk die door onze inwoners in onze gemeente worden beoefend, vroeger, nu en in de toekomst. Van voetbal tot hockey en zwemmen, van wielrennen tot tennis en handbal.

Sport verbroedert en sporten is gezond. Belangrijk dus voor de saamhorigheid in de lokale gemeenschap en de gezondheid van onze inwoners. De RVP is ooit opgericht in 1962 met als doel het verbeteren van het sportpark van voetbalvereniging Rood-Wit. Sport is daarom al 60 jaar een belangrijk speerpunt in het programma van de RVP.

Verenigingen draaien daarnaast op vrijwilligers, die de bouwstenen vormen van onze samenleving. De gemeente moet daarom de eigen sportverenigingen ondersteunen in hun voortbestaan.
Daarnaast is het investeren in sportaccommodaties en voorzieningen voor de RVP vanzelfsprekend. Maar wel op een eerlijke en redelijke manier (betaalbaar en in verhouding), het gevoel van willekeur mag daarin geen rol spelen, want alle sporten zijn belangrijk.

Afronding project Binnentuin

We willen de invulling van de Binnentuin verder doorzetten. We denken hierbij aan de toekomst van de bestaande sporthal en van de invulling van de verblijfsrecreatie.

Cultuur

De RVP draagt alle culturele activiteiten een warm hart toe en vindt dat hier nog meer aandacht aan moet worden besteed om er zorg voor te dragen dat deze behouden blijven.
Kermissen, braderieën, (muziek)evenementen, (Sinterklaas)intochten, (carnavals)optochten, toneelvoorstellingen, te veel om op te noemen. Het moet absoluut behouden blijven, juist in deze tijd. De RVP staat altijd open voor suggesties vanuit de organiserende verenigingen en stichtingen. Ook bibliotheken en heemkundekringen bieden hierin een maatschappelijke meerwaarde.

Dorpsplein

Het project dorpsontwikkeling heeft in Rucphen en Sprundel een prachtig evenementenplein opgeleverd. De RVP vindt dat Sint Willebrord als grootste kern van onze gemeente een nieuw eigentijds dorpsplein moet krijgen. Het moet een plein worden dat centraal gelegen is, waar ontmoeten, wonen en werken samen komen, waar evenementen, zoals de kermis, georganiseerd kunnen worden en waar het gewoon goed toeven is.
De exacte locatie en invulling zal in samenspraak met de inwoners worden bepaald.

Woningbouw

De RVP vindt dat zowel starters als senioren uit de Gemeente Rucphen altijd de kans moeten krijgen om in hun eigen dorp te blijven wonen. De lokale binding van starters en senioren is in onze dorpen ontzettend belangrijk voor de leefbaarheid van onze inwoners. Juist onze jongeren en onze ouderen moeten gewoon in de buurt kunnen blijven wonen.

De RVP wil daarom zoveel mogelijk woningen bouwen, maar zeker ook huurwoningen beschikbaar houden voor onze eigen inwoners.

De RVP wil bijvoorbeeld eigen inwoners voorrang geven bij nieuwbouwprojecten en bij het toewijzen van huurwoningen. Woningen moeten worden bewoond door de kopers en niet door beleggers worden gekocht die het huis vervolgens duur verhuren.

Lees verder

Groenonderhoud

Afgelopen periode is pijnlijk duidelijk geworden dat het onderhoud van het gemeentelijk groen te wensen over laat. Stoepen, straten en plantsoenen staan er niet goed bij. Er zijn terecht veel klachten van onze inwoners bij de Gemeente binnengekomen. De RVP vindt dat dit niet langer kan. Het groenonderhoud en onkruidbestrijding moet goed worden uitgevoerd. De gemeente moet controleren op de kwaliteit van het onderhoud.

Mensen hechten er in onze gemeente aan dat hun tuintje en erf er netjes bij staat. Mensen mogen dat wat de RVP betreft ook van de gemeente verwachten.

Lees verder

Sport en cultuur

Sport, verenigingsleven en cultuur kleuren én binden de lokale gemeenschap. Het is dus belangrijk voor de saamhorigheid in onze gemeente. De RVP draagt alle culturele activiteiten een warm hart toe. Culturele activiteiten moeten absoluut behouden blijven, juist in deze tijd.

Ieder dorp moet een eigen evenementenplein hebben. De RVP vindt dat Sint Willebrord als grootste kern van onze gemeente een nieuw
eigentijds dorpsplein moet krijgen.

Sport verbroedert en sporten is gezond. De RVP is ooit opgericht in 1962 met als doel het verbeteren van het sportpark van voetbalvereniging Rood-Wit. Sport is daarom al 60 jaar een belangrijk speerpunt in het programma van de RVP.

Lees verder

Veiligheid

De RVP vindt dat in de gemeente Rucphen iedereen, van jong tot oud, zich veilig moet kunnen voelen. Niet alleen binnen de bebouwde kom, maar ook in ons buitengebied. Wat de RVP betreft betekent dat niet alleen dat er voldoende BOA’s en wijkagenten beschikbaar moeten zijn, maar vooral dat ze op die plekken worden ingezet waar het er echt toe doet.
De veiligheid op straat, maar ook bij u thuis, hangt niet alleen af van de inzet van de gemeente of politie. Veiligheid maken we samen. Burgers, gemeente en politie.

Lees verder

Onderwijs

Goed onderwijs is belangrijk om onze jeugd een goede basis mee te geven voor hun verdere leven. Een goed schoolgebouw is nodig om goed onderwijs te kunnen geven.

De RVP wil investeren in de basisscholen in heel de gemeente Rucphen, zodat er goed en eigentijds onderwijs gegeven kan blijven worden aan al onze kinderen in een gezonde leeromgeving. De RVP wil er op inzetten dat de nieuwe basisschool De Heilinde in St. Willebrord zo snel mogelijk wordt gebouwd.

Lees verder

Zorg

De zorgtaken van de gemeente op het gebied van WMO, Jeugdwet en Participatiewet (Sociaal Domein) kunnen nog véél beter. De RVP wil daar de komende periode werk van maken.

Dit kan onder andere door meer aandacht te geven aan het voorkomen van problemen, oftewel preventie. En als er zich problemen voordoen, deze zoveel mogelijk aan de voorkant aanpakken, als ze nog klein en overzichtelijk zijn. Verder kunnen het aantal regeltjes en formulieren worden verminderd door de zorgtaken meer integraal aan te pakken, waardoor er meer tijd en geld overblijft voor de echte zorg.

Lees verder